Algemene voorwaarden

Annuleringen graag 24 uur van te voren melden, je kunt zelf annuleren via de mail die je hebt ontvangen. Binnen 24 uur voor de afspraak wordt 50% in rekening gebracht als je wilt annuleren. Ook bij het niet verschijnen op de afspraak wordt 50% in rekening gebracht. Ik zal je dan per mail een factuur sturen met deze annulering kosten.

Ik start altijd met een intake, uitleg en kunnen we je wensen en doel van de massage,  coaching of stress ontladen bespreken. Na de intake kan ik afzien van de behandeling, dit bij bijvoorbeeld overmatig alcohol en/of drugs gebruik of als het niet aan te raden is door lichamelijke klachten of aandoeningen.

Als je akkoord bent dan ondertekenen we samen een verklaring over je eventuele medische of fysieke situatie. Ook teken je voor de grenzen en de inhoud en afspraken die we samen hebben gemaakt van de behandeling. Na de ondertekening kun je op geen enkele wijze een claim indienen over seksuele intimidatie of toenadering van More Bodywork. Je bent ook zelf verantwoordelijk voor de juistheid van deze medische informatie die je tijdens dit gesprek verstrekt. Op basis hiervan kan de massage of behandeling op een verantwoordelijke en veilige manier gegeven worden. Hier geldt ook dat er later geen enkele recht bestaat om een claim in te dienen tegen More Bodywork op medisch gebied of klachten die zijn ontstaan door de behandeling.

More Bodywork is niet verantwoordelijk/aansprakelijk te stellen voor materiële en/of immateriële schade ontstaan voor, tijdens en of na het behandelen. Een behandeling of afspraak bij More Bodywork is geheel op eigen risico. Mocht er toch een klacht ontstaan kun je je wenden tot het GAT (Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten),

More Bodywork, gevestigd te Zwolle, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Andreas vd V is de functionaris gegevensbescherming van More Bodywork. Hij is te bereiken via: info@morebodywork.nl

More Bodywork verwerkt  je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:- Voor- en achternaam- Geslacht- Telefoonnummer- E-mailadres

More Bodywork de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jouw :seksualiteit, ontwikkeling en algemeen welzijn.

More Bodywork verwerkt  jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: Verzenden van onze nieuwsbrief, je kunt je altijd weer afmelden als je de eerste nieuwsbrief ontvangt. Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

More Bodywork neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens aan te pas komt.

More Bodywork gebruikt de volgende computerprogramma’s of systemen: Apple I – mac en beveiligde losse harddisk, waardoor er geen gevaar ontstaat en gevolgen voor betrokkene.

More Bodywork bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende van persoonsgegevens: na behandeling 3 jaar

More Bodywork verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Kaya Massages en Coaching gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen. Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door More Bodywork en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@morebodywork.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

More Bodywork wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

More Bodywork neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via:

info@morebodywork.nl